Aktuālais par COVID-19

Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojums Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (english, по русски)

Ierobežojumi publisko pasākumu norisei

Informācijai par KM kompetences jautājumiem saistībā ar ārkārtas situāciju valstī

67330254
Konsultācijām kultūrizglītības jautājumos: kulturizglitiba@lnkc.gov.lv

Kritēriji dīkstāves pabalsta un nodokļu brīvdienu saņemšanai arī KULTŪRAS nozares uzņēmumiem

Rekomendācijas muzeju darba organizācijai

Rekomendācija bibliotēku darba organizācijai

Rekomendācija profesionālajām kultūrizglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas kā arī IZM sniegtās atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Informācija par biļešu izmantošanas iespējām uz pārceltajiem pasākumiem

Aktuālais par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu

  • Ieteikumi DARBA DEVĒJIEM - ŠEIT
  • Ieteikumi IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM - ŠEIT
  • VIZUĀLIE MATERIĀLI - ŠEIT
  • JAUTĀJUMI UN ATBILDES - ŠEIT
  • INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM - ŠEIT

 

Biežāk uzdotie jautājumi:

Jautājums: Vai kultūras iestādes strādā?

Atbilde: Līdz 14.04. slēgti visi teātri, koncertorganizācijas, muzeji, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, nestrādā bibliotēku lasītavas. Rīgas un citas pašvaldības slēgušas arī kultūras centrus.
Mūzikas un mākslas skolas slēgtas; mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas slēgtas / tiek nodrošināti risinājumi attālinātai apmācībai. Mākslas un Kultūras akadēmijas ir slēgtas, Mūzikas akadēmijā norit vien individuālās nodarbības.

Question:
Given the COVID-19 situation today, will Latvia’s theatres, concert halls, museums and other cultural establishments be open for business?

Answer:
Up till at least 14 April, all theatres, concert halls, and museums are closed. The Latvian National Library and the Latvian National Art Museum will not be open to the public during this period. Local cultural centres are shut. Music and art schools are also closed and they will be offering opportunities for studying and learning from home. The Art Academy, the Culture Academy and the Music Academy are closed and only individualised classes will be taking place.

Вопрос: Работают ли учреждения культуры?

Ответ: До 14.04 закрыты все театры, концертные организации, закрыты музеи, Латвийская национальная библиотека, Латвийский национальный художественный музей приостановит обслуживание публики – не работают читальни. Рижское и другие самоуправления закрыли также культурные центры. Музыкальные и художественные школы закрыты, средние музыкальные, художественные школы и средние школы дизайна закрыты/будет изыскиваться возможность дистанционного обучения, Академия художеств и Академия культуры – закрыты, в Музыкальной академии проводятся только индивидуальные занятия.


Jautājums:
Kādus lēmumus attiecībā uz pasākumu norisi ārkārtas MK un Krīzes vadības grupa pieņēma 14.03.?

Atbilde: Neatkarīgi no apmeklētāju skaita atcelt un aizliegt visus SABIEDRĪBAI PUBLISKI PIEEJAMOS:
*svētku pasākumus,
*izklaides pasākumus,
*kultūras pasākumus,
*sporta pasākumus,
*atpūtas pasākumus (t.sk. naktsklubos un diskotēkās),
*sapulces,
*gājienus un piketus (atbilstoši likuma “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” minētajām definīcijām),
*reliģiskās darbības veikšanu, pulcējoties.

Ierobežot NEORGANIZĒTU PULCĒŠANOS
*kultūras,
*izklaides,
*atpūtas,
*sporta,
*reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem.
Vienlaikus noteikts, ka pasākumu norises vietas strādās līdz plkst. 23:00!

Question: What decisions regarding event organisation were taken at the 14 March emergency meeting of the Cabinet of Ministers and the Crisis Management Group?

Answer: Regardless of the number of participants ALL PUBLIC EVENTS are cancelled and prohibited, including:
* fesitvities,
* entertainment events,
* culture events,
* sports events,
* leisure events (incl. at night clubs and discos),
* meetings and gatherings,
* processions and demonstrations (as defined in the Law on Meetings, Processions and Pickets),
* religious ceremonies with gathering of people,

UNORGANISED GATHERING of more than 50 people are restricted:
* at culture,
* entertainment,
* leisure,
* sports and
* religious gathering places.
Additionally, working hours of all gathering places are limited to 23:00.

Bопрос: Какие решения относительно проведения мероприятий были приняты 14 марта Кабинетом министров и Группой управления кризисами?

Oтвет: Независимо от числа посетителей отменить и запретить все ОБЩЕСТВЕННО-ПУБЛИЧНЫЕ:
*праздничные мероприятия,
*развлекательные мероприятия,
*культурные мероприятия,
*спортивные мероприятия,
*мероприятия отдыха (в т.ч. в ночных клубах и на дискотеках),
*собрания,
*шествия и пикеты (согласно определениям, упомянутым в законе О собраниях, шествиях и пикетах),
*собрания для проведения религиозных действий.

Ограничить НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ СОБРАНИЯ:
*культуры,
*развлечений,
*отдыха,
*спорта,
*в местах проведения религиозных обрядов более чем 50 человек.
Одновременно постановлено, что места проведения мероприятий работают до 23:00!


Jautājums: Kad un kā cilvēki varēs saņemt atpakaļ naudu par nopirktajām kultūras pasākumu biļetēm, kuri šobrīd ārkārtējās situācijas dēļ ir pārcelti?

Atbilde: Kultūras organizācijas - publiskās un privātās - šobrīd aktīvi pārceļ pasākumus. Informācija par atceltajiem un pārceltajiem ir bilesuserviss.lv un bilesuparadize.lv.
Naudu par biļetēm varēs atprasī pēc ārkārtas situācijas valstī izbeigšanās.

Question:When and how will people get back money spent on tickets for cultural events, which are currently being postponed due to the emergency situation?

Answer: Cultural organisations - public and private - are currently actively postponing the events. Information about the canceled and postponed events is available at bilesuserviss.lv and bilesuparadize.lv.
You can seek reimbursement after the exipiration of the emergency situation.

Вопрос: Когда и как люди смогут получить обратно деньги за билеты на культурные мероприятия, которые были перенесены в связи с чрезвычайной ситуацией?

Ответ: Культурные организации – государственные и частные – в настоящее время активно переносят мероприятия. Информация об отмененных и перенесенных мероприятиях – bilesuserviss.lv и bilesuparadize.lv.
Деньги за билет можно будет затребовать после окончания чрезвычайной ситуации.


Jautājums: Kas notiek ar Skolu jaunatnes dziesmusvētku skatēm?
Atbilde: Pārtrauktas līdz 14.04.

Question: What about the selection for Youth Song and Dance Festival
Answer: Casting is suspended until 14 April.

Bопрос: Что происходит со Школьным молодежным праздником песни?
Oтвет: Прервано до 14.04.


Jautājums: Vai XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks?

Atbilde: Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki skates līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu ir pārtrauktas līdz 14.04., bet Svētku norises laiks nav pārcelts. Rīkotāji seko līdzi epidemioloģiskai situācijai valstī un atbildīgo dienestu rīkojumiem, paralēli strādājot pie trīs scenārijiem: norises laika nemainīšanas, pārcelšanas uz vēlāku laiku šovasar vai tālāku nākotni.

Aicinām Svētkus šajā laikā neizmantot dažādām spekulācijām un pieņēmumiem. Jebkuru lēmumu rīkotāji pieņems, vadoties vienigi no sabiedrības drošības aspekta.

Jautājums: Ļoti daudzu uzņēmumu darbība ir faktiski apstājusies, vai valsts kompensēs radušos zaudējumus?

Atbilde: Krīzes skarto nozaru uzņēmēji varēs pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam. Ja krīzes skarto nozaru uzņēmums atrodas dīkstāvē, valsts kompensēta darbinieka atlīdzība, kas ir līdz 75% no Darba likumā noteiktās atlīdzības, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi. Dīkstāves pabalsts netiek aplikts ar IIN un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Valsts un pašvaldības uz laiku varēs krīzes skarto nozaru komersantus atbrīvot no nomas maksas vai to samazināt. Tāpat varēs nepiemērot kavējuma procentus un līgumsodus samaksas kavējuma gadījumā, izņemot naudu par patērētajiem pakalpojumiem – elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem." "Bопрос: Работа очень многих предприятий практически остановилась, будет ли государство компенсировать возникшие убытки?

Answer: Businesses in the crisis-affected sectors will be able to apply for deferral of payment of taxes. If a crisis-affected company is at standstill, the State-compensated remuneration for employees will be 75% of remuneration determined in the Labour Law, but not exceeding EUR 700 per calendar month. The idle-time benefit is not subject to payroll tax (personal income tax) and mandatory State social insurance contributions. The State and local authorities will be entitled to exempt businesses in a crisis-affected sector from rent payments or to reduce them. It will also be possible not to set any interest and contractual penalties in the case of delay of payments, except on those for services used - electric power, water supply and other property maintenance services."

Oтвет: Предприниматели из затронутых кризисом отраслей смогут смогут получить отсрочку уплаты налогов. Если предприятие из затронутой кризисом отрасли находится в простое, государство компенсирует заработную плату работника в размере до 75% от установленной в Законе о труде заработной платы, но не более 700 евро за календарный месяц. Пособие за простой не облагается подоходным налогом с населения и обязательными взносами государственного социального страхования. Государство и самоуправления смогут на время освободить предпринимателей из затронутых кризисом отраслей от арендной платы или снизить ее. Также можно будет не применять штрафные проценты и пени за просрочку платежа, за исключением платы за потребленные услуги – электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и другие связанные с содержанием собственности услуги" "Question:Very many companies are practically at a standstill: will the State compensate for losses?


Jautājums: Vai atļauti dievkalpojumi?
Atbilde: Nē

Question: Will church services be permitted?
Answer: No.

Bопрос: Разрешены ли богослужения?
Oтвет: Нет.


Jautājums: Kas un kā kontrolēs ierobežojumu izpildi?

Atbilde: Iedzīvotājiem par valdības noteiktās ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu varēs piemērot naudas sodu līdz 350 eiro (APK 176.2.)
Valsts Policija sadarbībā ar pašvaldības policiju uzraudzīs sabiedriskās vietas, kur varētu pulcēties cilvēki, kā arī, saņemot informāciju, policija attiecīgi reaģēs un vērtēs iespējamos pārkāpumus. VP aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot noteiktos piesardzības pasākumus. Katrs gadījums tiks vērtēts individuāli. Ierobežojošo pasākumu mērķis ir galvenokārt novērst vai pārtraukt personu masveida pulcēšanos. Ja ierobežojumi tiks pārkāpti, var tikt piemērots sods.

Question: Who and how will control adherence to the restrictions?

Answer: Citizens failing to comply with the restrictions and bans issued by the government may be penalised with a fine of up to EUR 350 (Administrative Violations Code Article 176(2)).
The State Police in collaboration with the Municipal Police will monitor public areas where people may assemble, as well as react accordingly to incoming information, assessing possible violations. The State Police urges citizens to be responsible and adhere to the precautionary measures introduced. Each case will be evaluated separately. The objective of the precautionary measures is mainly to prevent and stop mass assemblies of people. Penalties will be issued for violation of these restrictions.

Вопрос: Кто и как будет контролировать соблюдение ограничений?

Ответ: За нарушение ограничений или запретов, связанных с объявленной правительством чрезвычайной ситуацией, граждане могут быть оштрафованы на сумму до 350 евро (Кодекс об административных правонарушениях, 176.2.).
Государственная полиция в сотрудничестве с полицией самоуправлений будет контролировать общественные места, где могут собираться люди, и после получения информации будет надлежащим образом реагировать и оценивать возможные нарушения. ГП призывает граждан быть ответственными и соблюдать установленные меры предосторожности. Каждый случай будет оцениваться индивидуально. Ограничительные меры в первую очередь направлены на предотвращение или пресечение массового скопления людей. Если ограничения нарушены, могут быть наложены штрафы.


Jautājums: Kādi ir iespējamie sodi par MK rīkojuma neievērošanu?

Atbilde:
* Par sanitāri higiēniskās un epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu, ja šāda rīcība izraisījusi epidēmiju, var tikt piemērots cietumsods.
* Lai iestātos kriminālatbildība, nav nepieciešama tīša vēlme kādu inficēt. Pietiek ar iespējamo seku apzināšanos.
* Institūcijām infekcijas slimību izplatības riska gadījumos ir tiesības noteikt personu ierobežojošus pasākumus.

Question: What are the possible penalties for failing to comply with the Order of the CoM?

Answer: In case of failure to comply with the rules on sanitary hygiene and epidemiological safety, if it has led to an epidemic, a prison sentence may be imposed.
*There is no need for a deliberate desire to infect anyone in order to impose a criminal liability. It is enough with awareness of the potential consequences.
*Institutions have the right to impose restrictive measures on persons in cases of risk of spread of infectious diseases.

Вопрос: Каковы возможные наказания за невыполнение распоряжения КМ?

Ответ:
- За несоблюдение правил санитарно-гигиенической и эпидемиологической безопасности, если такие действия вызвали эпидемию, может быть применено тюремное наказание.
- Для наступления уголовной ответственности не требуется заведомого желания кого-либо инфицировать. Достаточно осознавания возможных последствий.
- В случае риска распространения инфекционных заболеваний институции имеют право установить для лиц ограничительные меры.


Jautājums: Vai drīkst notikt nodarbības sporta klubos?
Atbilde: Jā, ja vienlaicīgi iestādē neatrodas vairāk par 50 cilvēkiem, ieskaitot darbiniekus.

Question: Are gyms and fitness centres allowed to operate?
Answer: Yes, if the number of customers and staff members inside gym/fitness centre is below 50 at all times.

Bопрос: Могут ли проводиться занятия в спортклубах?
Oтвет: Да, если в учреждении находятся не более 50 человек, включая работников.


Jautājums: Vai kinoteātri strādā?
Atbilde: Kinoteātru darbība ir pārtraukta.

Question: Are cinemas open?
Answer: Cinemas have been closed.

Вопрос: Работают ли кинотеатры?
Ответ: Работа кинотеатров приостановлена.


Jautājums: Kāda atbildība paredzēta par viltus ziņu izplatīšanu?
Atbilde: Viltus ziņu gadījumā personas var tikt apsūdzētas pēc Krimināllikuma 231.panta. Internets un digitālā vide juridiski nav nodalīta no reālās vides. Internetā pastāv tie paši noteikumi, kas reālajā vidē. Arī viltus ziņu izplatīšana tiek identificēta kā huligānisms, traucējot sabiedrisko mieru, kas paredz kriminālatbildību un atsevišķos gadījumos - administratīvo atbildību.

Question: What is the penalty for distribution of fake news?
Answer: Persons distributing fake news may be held responsible under Section 231 of the Criminal Law. The internet and digital space are not separate from the physical world. The same rules that apply to the physical world also apply to the internet. Distribution of fake news is classified as hooliganism, a disturbance of the public order, carrying criminal liability or, in some cases, administrative liability.

Bопрос: Какая ответствнность предусмотрена за распространение ложных сведений?
Oтвет: В случае распространения ложных новостей лица могут быть обвинены по статье 231 Уголовного закона. Интернет и цифровая среда юридичеси не отделены от реальной среды. В интернете действуют те же правила, что и правила, что и в реальной среде. Также распространение ложных сведений идентифицируется как хулиганство, нарушающее общетвенный покой, что предусматривает уголовную ответственность и в отдельных случаях - административную ответственность.