Finansējuma iespējas

ES programma "Eiropa Pilsoņiem"

Projektu pieteikumu iesniegšana strukturālā atbalsta aktivitātēm Eiropas sabiedriskās politikas pētniecības organizācijām (ideju laboratorijām) un Eiropas līmeņa pilsoniskās sabiedrības organizācijām ES programmas “Eiropa pilsoņiem” (2014–2020) ietvaros.

Konkursa mērķis ir atbalstīt organizācijas, kuras aktīva darba rezultātā ir sniegušas ieguldījumu programmas „Eiropa pilsoņiem” mērķu realizēšanā. Izvēlētās organizācijas saņems atbalstu partnerības līguma veidā uz trim gadiem (2018 - 2020).

Projektu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 18.oktobris (plkst.12:00 pēc Briseles laika).

Vairāk informācijas

ES programma „Kultūra”, „Radošā Eiropa” un „Eiropa pilsoņiem”

Kultūras ministrijas līdzfinansējuma konkurss ES programmu „Kultūra”, „Radošā Eiropa” un „Eiropa pilsoņiem” atbalstītajiem projektiem.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt organizācijas un institūcijas, kurām ticis piešķirts Eiropas Komisijas atbalsts gan kā projekta iesniedzējam, gan kā sadarbības partnerim. Pieejamais valsts budžeta līdzfinansējums 2. konkursa kārtā ir 16 318 eiro.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2017. gada 30. oktobrim plkst. 17.00.

Vairāk informācijas

ES programma „Radošā Eiropa”

Projektu pieteikumu iesniegšana Eiropas sadarbības projektu konkursā.

Šī gada konkurss paredz divu veidu atbalsta aktivitātes:

  • atbalsts maza un liela mēroga sadarbības projektiem (atbilstoši konkursiem, kas noritējuši līdz šim)

  • atbalsts Eiropas kultūras mantojuma gadam veltītiem projektiem

Projektu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 22. novembris un 2018. gada 18. janvāris (plkst.12:00 pēc Briseles laika).

Vairāk informācijas

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina „Ziemassvētku egļu noformējuma māksliniecisko ideju skiču un to realizēšanas tehnisko risinājumu projektu atlases konkursu”, aicinot radošo sabiedrību iesaistīties Rīgas pilsētvides noformēšanā svētku laikā.

Konkursa mērķis ir izvēlēties piedāvājumu Ziemassvētku egļu noformējuma veidošanai 11.novembra krastmalā, Doma laukumā un Rātslaukumā, lai atgādinātu par leģendu un turpinātu popularizēt Rīgu kā pirmās Ziemassvētku egles dzimteni, veidojot Ziemassvētku egļu noformējumus mākslinieciski augstvērtīgus, radoši pielietojot gan mūsdienīgas tehnoloģijas, gan svētku simbolus un jēdzienus, gan tautas tradīciju un etnogrāfijas mantojuma mūsdienīgu interpretāciju.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 23. oktobra plkst. 10.00 RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, K. Valdemāra ielā 5.

Kontaktinformācija par konkursa norisi – Guntars Kambars, RD IKSD Kultūras pārvaldes, Pilsētas svētku noformējuma nodaļas vadītājs, tālr. 67043650, e-pasts: Guntars.Kambars@riga.lv.

Vairāk informācijas

Pašvaldību kultūras projektu konkursi Grantu konkurss “Radi Tukumam”

Konkursa mērķis ir atbalstīt iniciatīvas Tukumā, kas balstītas mākslā un kultūrā, digitālajās un radošajās industrijās, kas atbilst uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī nodrošina jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu.

Konkursa kopējais grantu fonds ir 9000 euro, kur viena projekta īstenošanai paredzēts ne vairāk kā 3000 euro.

Prioritārs atbalsts paredzēts tiem projektiem, kuru idejas iecerēts īstenot un realizēt Tukuma pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās, vai tiem projektiem, kas tiks veidoti, balstoties uz sociālas un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības principiem.

Konkurss norisināsies līdz 2017. gada 30. novembrim, pieteikumus var iesniegt jebkurā darba dienā Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4. Vērtēšanas komisija projekta pieteikumus izskatīs vienu reizi mēnesī. Ja grantu kopējā summa tiks iztērēta ātrāk par noteikto termiņu, konkurss tiks pārtraukts, tāpēc nenokavē un piesaki savu projektu pēc iespējas ātrāk!

Papildu informācija (Tukuma pašvaldības mājaslapa)

Konkursa nolikums

Pašvaldību līdzfinansējuma konkursi kultūras pieminekļu saglabāšanai
  • Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai, restaurācijai, konservācijai vai avārijas situāciju novēršanai.

Lai saņemtu finansējumu, elektroniski uz e-pastu Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvs, 17. kabinets) jāiesniedz pieteikums, norādot informāciju par kultūras pieminekļa īpašumtiesībām, raksturojumu, kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību, veicamajiem darbiem kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, finansējuma avotu, darbu veicējiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kopējā budžeta tāmi, kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksām.

Informācija: Rēzeknes novada pašvaldība


  • Jūrmalas pilsētas dome izsludina papildu pieteikšanos konkursam par līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai.

Vairāk informācijas


No 1. oktobra līdz 1. novembrim pieņems pieteikumus Kuldīgas novada Domes rīkotajā konkursā aizsargājamo kultūras pieminekļu restaurācijai un konservācijai.

Vairāk informācijas

Filmu nozares finansējums

NKC 2017. gada konkurss ar pieejamo finansējumu Eur 100 000 apmērā Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot projektus, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā. Projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem ir atvērts līdz 2017. gada 30. novembra plkst.12:00 Konkursa nolikums

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv

VKPAI kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma

Programmā prioritāri atbalstāmi tādi pasākumi, kas atbilstoši starptautiski atzītai kultūras mantojuma filozofijai visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

Informācija par programmu
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”

Pēdējā šī gada pieteikšanās finansiālajam atbalstam radošiem braucieniem

Pieteikšanās termiņš: 2017.gada 23.oktobris.

No 2017.gada 22.septembra mobilitātes programmā „Kultūra” ir atvērta pieteikšanās finansiālam atbalstam radošiem braucieniem. Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas). Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Plašāka informācija un pieteikšanās

Kontaktpersona:
Ginta Tropa
Kultūras padomniece
Mob. +371 26362558
ginta@norden.lv

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Marijas 13/3, Riga, LV 1666, LATVIA
www.norden.lv