Finansējuma iespējas

KM līdzdarbības līgumu konkursi

Kultūras ministrija izsludina konkursu „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vienotas komunikācijas nodrošināšanai par radošajām industrijām”.

Pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2020. gada 3. martam plkst. 17:00, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2020.gada 3.marts) ar norādi konkursam „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vienotas komunikācijas nodrošināšanai par radošajām industrijām”, vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330216, vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.”

Konkursa nolikums
Līdzdarbības līguma projekts
Tāmes veidlapa


Par uzaicinājumu iesniegt pieteikumu līdzdarbības līguma „Par valsts pārvaldes uzdevuma – Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola” – veikšanu” slēgšanai

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 8.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 5.4.1 un 7.3.punktu, ņemot vērā 2018.gada 18.oktobrī parakstītās Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Lietuvas Republikas Kultūras ministrijas un Igaunijas Republikas Kultūras ministrijas sadarbības programmas 2018. – 2022.gadam kultūras jomā 4.pantā ietverto uzdevumu, uzaicina privātpersonas ar pietiekamu kompetenci un pieredzi iesniegt atbilstoši darba uzdevumam sagatavotus pieteikumus līdzdarbības līguma „Par valsts pārvaldes uzdevuma – Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskajā muzeju darbinieku tālāk izglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”– veikšanu” slēgšanai.

Pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2020.gada 16.martam, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2020.gada 16.marts), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Darba uzdevums
Darba uzdevuma pielikums

KM līdzfinansējuma konkurss ES programmu atbalstītajiem projektiem

Kultūras ministrija izsludina konkursu Eiropas Savienības programmu „Radošā Eiropa”, „Eiropa pilsoņiem”, „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” un citu Eiropas Komisijas, starptautisko organizāciju vai ārvalstu fondu ietvaros atbalstītajiem projektiem sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības jomā.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2020.gada 13.marta plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu, adrese: K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2020.gada 13.marts) vai elektroniska dokumenta formā uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, apstiprinātu ar laika zīmogu un noformētu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Vairāk informācijas

VKKF mērķprogrammu konkursi

VKKF līdz 2020. gada 27. martam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 23.03.2020. (pasta zīmogs)) pieņem pieteikumus mērķprogrammā “Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai”.

Vairāk informācijas

ES programmas "Radošās Eiropas" starpnozaru daļas konkurss

ES programmas Radošā Eiropa Starpnozaru daļā izsludināts otrais konkurss ar nosaukumu "Kultūras un audiovizuālā satura vienošana ar digitālajām tehnoloģijām".

Projektu iesniegšanas termiņš: 2020.gada 14.maijs
Projekta ilgums: līdz 18 mēnešiem.
Projekta norises laiks: 01.01.2021.- 30.06.2022.

Visa dokumentācija un pieteikšanās Funding&Tenders portālā ŠEIT

NKC konkursi Nacionālā kino centra plānoto filmu nozares konkursu norises provizoriskais grafiks 2020.gadam - ŠEIT
AKKA/LAA autora stipendijas konkurss

Līdz 2020.gada 1.martam individuāli Latvijas autori, kas saņem atlīdzību par savu darbu izmantojumu ar AKKA/LAA starpniecību, aicināti pieteikties jau desmitajā AKKA/LAA Autora stipendijas (AS) konkursā. AS apmērs vienam stipendiātam ir 700 EUR.

AKKA/LAA padomei adresēts datēts un parakstīts pieteikums jāiesniedz gan papīra, gan elektroniskā formātā (A. Čaka iela 97, Rīga, LV–1011; info@akka-laa.lv).

Pilnu nolikuma tekstu skatīt šeit.

Rīgas domes kultūras pasākumu finansēšanas konkurss

Lai nodrošinātu tradicionālo kultūras pasākumu norisi Rīgā 2020. gadā, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) aicina pieteikt projektus “Tradicionālo kultūras pasākumu finansēšanas konkursa” pirmā pusgada pasākumiem.

Pieteikumu iesniegšana konkursam tiek organizēta vairākos posmos.

  • Līdz 2020. gada 25. februāra plkst. 16.00 gaidīs projekta pieteikumus Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas sarīkojumiem, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas atzīmēšanai 14. jūnijā, kā arī ielīgošanas un Līgo svētku pasākumiem.

Par projektu pieteikšanu otrā pusgada pasākumiem pieteikumu iesniegšanas termiņi tiks izsludināti atsevišķi, informācija par to būs pieejama tīmekļa vietnē www.kultura.riga.lv

Vairāk informācijas

Rīgas Domes kultūras projektu finansēšanas konkurss

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursu. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Rīgas pilsētai nozīmīgu mākslinieciski augstvērtīgu kultūras projektu īstenošanu.

Konkursam var pieteikt projektus šādās nozarēs: mūzika, deja, vizuālā māksla, audiovizuālā māksla, grāmatniecība, muzeju darbība, kā arī starpdisciplinārus projektus.

Nolikums un saistītie pielikumi

Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura juridiska persona, juridisku personu apvienība, pašvaldības un valsts iestāde, individuālais komersants, kā arī fiziska persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 21. februārim RD IKSD Klientu apkalpošanas centrā, Kr. Valdemāra ielā 5, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, kā arī jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi konkurss.projekti@riga.lv.

Tālrunis uzziņai 67043670, 67043690.

Vairāk informācijas

Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem

Staptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv

NKMP kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma

Izsludināts Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2020. gadam 1. konkurss.

Līdz 2020. gada 31. janvārim valsts nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji var iesniegt pieteikumus atklātā konkursā valsts finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai.

Informācija par programmu