Finansējuma iespējas

VKKF mērķprogrammu konkursi

Latvijai - 100

Konkursa rezultāti - pēc 25.01.2018.

Vairāk informācijas


Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi

Konkursa rezultāti - pēc 21.12.2017.

Vairāk informācijas


Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos

Konkursa rezultāti - pēc 21.12.2017.

Vairāk informācijas

KM līdzdarbības līgumu konkursi

Konkurss par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – daudzpusīgas kultūras atspoguļošana iknedēļas drukātajos un/vai interneta kultūras medijos – veikšanu

Pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2017.gada 11.decembrim plkst. 17:00, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2017.gada 11.decembris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330263 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.”

Konkursa nolikums
Līdzdarbības līguma projekts
Izdevumu tāmes veidlapa

ES programma „Radošā Eiropa”

Projektu pieteikumu iesniegšana Eiropas sadarbības projektu konkursā.

Šī gada konkurss paredz divu veidu atbalsta aktivitātes:

  • atbalsts maza un liela mēroga sadarbības projektiem (atbilstoši konkursiem, kas noritējuši līdz šim)

  • atbalsts Eiropas kultūras mantojuma gadam veltītiem projektiem

Projektu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 22. novembris un 2018. gada 18. janvāris (plkst.12:00 pēc Briseles laika).

Vairāk informācijas

Pašvaldību līdzfinansējuma konkursi kultūras pieminekļu saglabāšanai
  • Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai, restaurācijai, konservācijai vai avārijas situāciju novēršanai.

Lai saņemtu finansējumu, elektroniski uz e-pastu Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvs, 17. kabinets) jāiesniedz pieteikums, norādot informāciju par kultūras pieminekļa īpašumtiesībām, raksturojumu, kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību, veicamajiem darbiem kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, finansējuma avotu, darbu veicējiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kopējā budžeta tāmi, kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksām.

Informācija: Rēzeknes novada pašvaldība

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv

VKPAI kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma

Programmā prioritāri atbalstāmi tādi pasākumi, kas atbilstoši starptautiski atzītai kultūras mantojuma filozofijai visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

Informācija par programmu