Finansējuma iespējas

KM līdzdarbības līgumu konkursi

Konkurss par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vizuālās mākslas jomā.

Pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2018.gada 21.februārim plkst. 17:00, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2018.gada 21.februāris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330264 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums
Līdzdarbības līguma projekts
Izdevumu tāmes veidlapa


Konkurss par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu laikmetīgās mākslas pieejamības nodrošināšanai.

Pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2018.gada 21.februārim plkst. 17:00, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2018.gada 21.februāris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330264 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums
Līdzdarbības līguma projekts
Izdevumu tāmes veidlapa


Par uzaicinājumu iesniegt pieteikumu līdzdarbības līguma „Par valsts pārvaldes uzdevuma – Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskajā muzeju darbinieku tālāk izglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”– veikšanu” slēgšanai

Kultūras ministrija saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 8.punktu, uzaicina privātpersonas ar pietiekamu kompetenci un pieredzi iesniegt atbilstoši darba uzdevumam sagatavotus pieteikumus līdzdarbības līguma „Par valsts pārvaldes uzdevuma – Latvijas dalības nodrošināšana starptautiskajā muzeju darbinieku tālāk izglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”– veikšanu” slēgšanai.

Pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2018.gada 5.martam, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2018.gada 5.marts), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Darba uzdevums
Darba uzdevuma pielikums

VKKF mērķprogrammu konkursi

Atbalsts profesionālo radošo organizāciju līdzdalībai starptautiskās kultūras organizācijās

Mērķprogrammas mērķis ir veicināt profesionālās mākslinieciskās un zinātniskās jaunrades attīstību, veicinot profesionālo radošo organizāciju iesaisti kultūrpolitikas veidošanas un īstenošanas procesos starptautiskā līmenī.

Mērķprogrammas konkursā finansējums tiek piešķirts Latvijas profesionālo radošo organizāciju līdzdalībai starptautiskās kultūras apakšnozaru jumta organizācijās (starptautiskās, Eiropas vai reģionāla mēroga apvienībās, asociācijās, padomēs, federācijās).

Finansējums - EUR 25 000.

Iesniegšana no 01.02.2018. līdz 20.02.2018. plkst. 12:00, rezultāti pēc 02.03.2018.
Saskaņā ar nolikumu pieteikumi PDF formātā (vienā failā) jāiesniedz arī elektroniski uz savienibas@kkf.lv (3.3.punkts).

Kontaktinformācija:
Linda Karlina,
projektu kuratore
tālrunis 67509947, 29162178
e-pasts: linda@kkf.lv

Nolikums un pieteikuma veidlapa

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkurss

Labklājības ministrijas izsludinājusi biznesa ideju konkursu sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem - tiem, kuriem ir ideja, bet vēl nav nodibināta juridiska persona idejas īstenošanai.

Konkursa mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems individuālas konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai.

Biznesa idejas pieteikums jāiesniedz līdz 2018. gada 21. februāra plkst. 17.00, aizpildot un nosūtot LM mājaslapā ievietoto pieteikuma veidlapu. Pieteikumu var iesniegt parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi lm@lm.gov.lv, nosūtot pa pastu vai personīgi iesniedzot Labklājības ministrijā ar norādi „Pieteikums Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa ideju konkursam", Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331, darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:30 un no plkst. 13:00 līdz 17:00.

Pieteikuma anketa
Ideju konkursa nolikums
Pieteikuma veidlapa
Pretendentu atlases kritēriji

Jautājumus par pieteikuma sagatavošanu var uzdot pa tālruni 64331834 vai nosūtot uz e-pasta adresi registracija.su@lm.gov.lv. Vairāk informācijas klātienē varēs uzzināt šā gada 7. februārī no plkst. 16:00 - 17:00, kad LM telpās, notiks informatīva sanāksme. Piedalīšanās sanāksmē tikai ar iepriekšēju pieteikšanos.

Vairāk informācijas

Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem

Staptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros ir izsludināts pieteikšanās termiņš atbalstam mākslinieku rezidencēm.

Pieteikšanās termiņš: 2018.gada 15.februāris.

No 2018.gada 15.janvāra var pieteikties finansiālajam atbalstam mākslinieku rezidenču centriem. Finansiālais atbalsts paredzēts mākslinieku rezidenču centriem Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, lai tie varētu uzņemt profesionālus māksliniekus un radošo profesiju pārstāvjus no citām šī reģiona valstīm. Tiek segtas ceļa, uzturēšanās un citas tieši ar mākslinieka uzņemšanu saistītās izmaksas.

Plašāka informācija pieejama Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.

Iedvesmai var ielūkoties pieredzes videostāstā no rezidenču centra “Fabrikken” Kopenhāgenā (Dānija):

Ginta Tropa
Kultūras padomniece
Mob. +371 26362558
ginta@norden.lv
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Marijas 13/3, Riga, LV 1666, LATVIA
www.norden.lv


Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros ir izsludināts pieteikšanās termiņš finansiālajam atbalstam īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai.

Pieteikšanās termiņš: 2018.gada 20.februāris.

No 2018.gada 18.janvāra var pieteikties finansiālajam atbalstam īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai. Sadarbības tīklu veidošanas pamatā ir ideja veicināt jaunu partnerību rašanos, pieredzes apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopīgus sadarbības projektus. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas valstīm.

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai:

  • finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 gadam,
  • maksimālā projekta pieteikuma summa ir € 20 000, lai segtu ne vairāk kā 70% no kopējiem projekta izdevumiem,
  • atlikušie 30% no projekta budžeta ir jāiegulda pašām tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts,
  • labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai.

Atbalsts ilgtermiņa sadarbības tīklu veidošanai:

  • finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 3 gadiem,
  • maksimālā projekta summa ir € 100 000, lai segtu ne vairāk kā 50% no kopējiem projekta izdevumiem,
  • pašam tīklam (tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām) ir jāiegulda atlikušie 50% no projekta budžeta un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts.

Plašāka informācija pieejama Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra” atbalsta profesionālu mākslinieku un kultūras darbinieku radošos braucienus, mākslinieku rezidences un īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības tīklu izveidi. Tās mērķis ir izveidot pamatu inovatīvai, dinamiskai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mākslas un kultūras dzīvei. Šo programmu kopīgi finansē Ziemeļvalstis un Baltijas valstis, un to administrē Ziemeļvalstu Kultūras punkts Somijā.

Iedvesmai var ielūkoties pieredzes videostāstā, kas filmēts Rīgā, un iepazīties sadarbības tīkla pieredzi, kurā no Latvijas puses darbojas biedrība “Lauska”.

Ginta Tropa
Kultūras padomniece
Mob. +371 26362558
ginta@norden.lv

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Marijas 13/3, Riga, LV 1666, LATVIA
www.norden.lv

ES programma „Radošā Eiropa”

 

Atbalsts filmu izglītības pasākumu organizēšanai starptautiskā mērogā

Pieteikšanās termiņš: 01.03.2018

Filmu izglītības iniciatīvu organizēšanai Eiropas mērogā, kuru auditorija ir jaunieši vecumā līdz 19 gadiem un kurus organizē partneri no 3 dažādām Eiropas valstīm.

Iniciatīvām jāizmanto Eiropas filmas un tās nedrīkst būt daļa no akadēmiskās izglītības vai festivāliem. Sīkāk noteikumus skatieties vadlīnijās.

Var pretendēt uz Eiropas līdzfinansējumu 60% apmērā.

Vairāk informācijas

Pašvaldību līdzfinansējuma konkursi kultūras pieminekļu saglabāšanai
  • Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai, restaurācijai, konservācijai vai avārijas situāciju novēršanai.

Lai saņemtu finansējumu, elektroniski uz e-pastu Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvs, 17. kabinets) jāiesniedz pieteikums, norādot informāciju par kultūras pieminekļa īpašumtiesībām, raksturojumu, kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību, veicamajiem darbiem kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, finansējuma avotu, darbu veicējiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kopējā budžeta tāmi, kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksām.

Informācija: Rēzeknes novada pašvaldība

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv

VKPAI kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma

Programmā prioritāri atbalstāmi tādi pasākumi, kas atbilstoši starptautiski atzītai kultūras mantojuma filozofijai visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

Informācija par programmu