Starptautiskā sadarbība

Eiropas Padomes Speciālās ekspertu komitejas romu jautājumu darba grupa (Ad hoc Committee of Experts for Roma Issues (CAHROM))

Komitejas mērķis ir analizēt un novērtēt romu integrācijas politikas īstenošanu Eiropas Padomes dalībvalstu līmenī, identificēt un apkopot labo praksi romu integrācijā, sagatavot rekomendācijas Eiropas Padomes Ministru komitejai par romu integrācijas politikas īstenošanu, kā arī piedalīties kopējā monitoringa praksē. No katras Eiropas Padomes dalībvalsts ir deleģēts nacionālais eksperts, kuram jāpauž nacionālais viedoklis par romu integrāciju nacionālajā līmenī.

Viena no Komitejas iniciatīvām ir tematisko grupu izveide, kuras piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos par dažādiem romu integrācijas problēmjautājumiem.

Tematiskās grupas (Somija, Zviedrija, Norvēģija un Latvija) ekspertu informatīvais pārskats par romu bērnu, īpaši romu meiteņu, skolas apmeklēšanas jautājumiem (Thematic report on school attendance for Roma children, in particular Roma girls). Pārskats ir sagatavots, balstoties uz tematiskās grupas ekspertu tikšanās rezultātiem 23.10.- 26.10.2012. apmaiņas vizītē Somijā un nacionālā līmeņa informācijas. Pārskats ir pieejams angļu valodā.

Eiropas Komisijas Romu nacionālo kontaktpunktu tīkls (National Contact Points for the Implementation of national Roma Integration Strategies). Sanāksmes notiek divas reizes gadā.

 

2018.gada no 3.līdz 5.oktobrim Latvijā notika ekspertu tematiskā vizīte par romu integrācijas politikas īstenošanas koordinācijas prakses valstīs ar nelielu romu iedzīvotāju skaitu, ko organizēja Eiropas Padomes Demokrātiskas pārvaldības un diskriminācijas novēršanas direktorāta Romu un ceļotāju jautājumu nodaļa sadarbībā ar Kultūras ministriju. Vizītē piedalījās Gruzijas, Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Slovēnijas eksperti, eksperts no Eiropas Centra minoritāšu jautājumos.

Pasākuma laikā notika ekspertu diskusija par romu integrācijas politikas īstenošanas koordinācijas prakses valstīs ar nelielu romu iedzīvotāju skaitu, kā arī labās prakses apmaiņa Jelgavas pilsētā un Jūrmalas pilsētā.

Tematiskās ekspertu vizītes informatīvais ziņojums par romu integrācijas politikas īstenošanas koordinācijas praksēm valstīs ar nelielo romu iedzīvotāju skaitu (Thematic report on the development of Roma integration policies and coordination practices in countries where there are few Roma) ir pieejams angļu valodā. Pārskats ir sagatavots, balstoties uz tematiskās grupas ekspertu vizītes rezultātiem.

 

2019.gada no 19.februāra līdz 22.februārim Berlīnē notika ekspertu tematiskā vizīte par valsts atbalstu romu mākslas un kultūras veicināšanai, kā arī romu genocīda piemiņas pasākumu organizēšanai, un starptautiskai sadarbībai, kurā piedalījās eksperti no Austrijas, Itālijas, Latvijas, Slovākijas, Moldovas, Šveices un Beļģijas. Latviju pasākumā pārstāvēja Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta vecākais referents un Eiropas Padomes Ad hoc ekspertu komitejas romu jautājumos loceklis D.Kretalovs. Tematiskās ekspertu vizītes informatīvais ziņojums par valsts atbalstu romu mākslas un kultūras veicināšanai, kā arī romu genocīda piemiņas pasākumu organizēšanai, un starptautiskai sadarbību (Thematic report on governmental support for the promotion of Romani arts and culture and Holocaust remembrance, as well as related international cooperation) ir pieejams angļu valodā.