Ikgadējā sanāksme

2017.gada 29.maijā Rīgā projekta „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana” ietvaros notika Latvijas romu platformas dalībnieku sanāksme.

Sanāksmes ietvaros, Kultūras ministrijas izveidotās Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvās padomes un Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos locekļi, pārstāvji no Latvijas romu pilsoniskās sabiedrības, un eksperti iepazinās ar projekta īstenoto aktivitāšu rezultātiem, kā arī apsprieda labo praksi romu integrācijas pamatjomās, esošās pieejas, problēmas un risinājumus, lai turpmāk efektīvāk īstenotu un koordinētu romu integrācijas politiku nacionālajā līmenī.

Sanāksmē aktīvi piedalījās vairāki romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvji no Rīgas, Ventspils, Jelgavas, Valmieras, Dobeles, Vilpūkas, Sabiles, Kandavas, Limbažiem, Talsiem un Daugavpils, izsakot savu viedokli, iesaistoties diskusijās un ierosinot praktiskus priekšlikumus romu integrācijas pasākumu īstenošanai. Kopumā sanāksmē piedalījās 45 cilvēki.

Sanāksmes laikā projektā iesaistītie pasākumu vadītāji iepazīstināja dalībniekus ar aktivitāšu rezultātiem, ieguvumiem un izaicinājumiem.

Īpaša uzmanība bija pievērsta trīs tematiskajiem jautājumiem, ko dalībnieki apsprieda darba grupās:

  • romu mediatoru jeb vidutāju galvenie uzdevumi un darbības mērķi, to iesaistīšanas mehānismi un sadarbības modeļi ar pašvaldību iestādēm;

  • romu iesaistīšanas mehānismi Eiropas Sociālā fonda atbalsta aktivitātēs, piemēram, pasākumos, lai mazinātu bērnu priekšlaicīgas mācību pamešanas riska novēršanai, projekta „Proti un Dari” aktivitātēs, Nodarbinātības Valsts aģentūras atbalsta programmās ilgstošajiem bezdarbniekiem, kā arī diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošanas aktivitātēs sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām mērķa grupām;

  • romu kultūras pasākumi, veicinot starpkultūru dialogu.

Sanāksmē piedalījās vairāki potenciālie romu mediatori, kas palīdzēja izveidot aktīvu diskusiju par atbalstu romu mediatora darbībai un iesaistīšanai pašvaldībās, kas ir paredzēts projekta turpinājumā.

Projekta prezentētie rezultāti, ekspertu ieteikumi un darba grupu secinājumi kļūs par pamatu nākamā Latvijas platformas projekta pieteikuma izstrādei un palīdzēs efektīvi attīstīt romu integrācijas politiku.

Latvijas romu platformas sanāksmes noslēguma ziņojumā ir pieejama informācija par projekta aktivitāšu galvenajiem rezultātiem, nozīmīgākajām iniciatīvām, ieteikumiem un praktiskajiem risinājumiem romu integrācijas politikas un Latvijas romu platformas attīstībai.

Papildus jāatzīmē biedrības „Latvijas cilvēktiesību centrs” pārstāvja aktīvā iesaiste darba grupu diskusijās, informējot sanāksmes dalībniekus par iespējām vērsties pie biedrības ekspertiem pēc konsultācijām romu diskriminācijas gadījumos, kā arī par nākotnes iecerēm attīstīt sadarbību ar romu NVO un mediatoriem, lai motivētu romu ziņošanu par diskriminācijas situācijām un popularizētu labo praksi nodarbinātības un izglītības jomā.

Deniss Kretalovs, projekta vadītājs: „Projekta moto ir – dialogs, sadarbība un iesaistīšana! Piepildīt šo moto bija projekta mērķis. Izvērtējot projekta rezultātus, var secināt, ka plānotais mērķis un uzdevumi ir sasniegti: veicināta romu pārstāvju līdzdalība un iesaistīšanās romu integrācijas politikas veidošanā un īstenošanā, uzlabojusies sadarbība un dialogs starp valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem un romiem; atbalstīta politikas īstenošanā iesaistīto pušu savstarpēja mācīšanās un paraugprakses apmaiņa par romu integrāciju vietējā un reģionālajā līmenī, kā arī paaugstinājies sabiedrības izpratne par romu kultūru un vēsturi, īpaši par romu genocīdu II Pasaules kara laikā.”