Dokumenti

Normatīvie akti

Ņemot vērā Latvijas sociāli ekonomisko situāciju, īpaši izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļu jomā, un nelielo romu iedzīvotāju skaitu valstī, Kultūras ministrija, sadarbībā ar līdzatbildīgajām ministrijām, 2012.gadā izstrādāja Eiropas vadlīnijām atbilstošu nacionālās politikas pasākumu kopumu romu integrācijai. Šie pasākumi ir iekļauti rīcības plānā, kas izstrādāts Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam.

Darbības pārskati

Nacionālajā līmenī kopš 2012.gada saskaņā ar Romu integrācijas politikas īstenošanas un koordinācijas konsultatīvās padomes nolikumu tiek gatavots informatīvais ziņojums par Latvijas romu integrācijas pasākumu īstenošanu. Ziņojums tiek sagatavots balstoties uz Kultūras ministirjas rīcībā esošo informāciju, kā arī līdzatbildīgo valsts iestāžu (IZM, LM, VM, SIF), pašvaldību (Daugavpils pilsētas, Jelgavas pilsētas, Jūrmalas pilsētas un Valmieras pilsētas pašvaldības), romu NVO un NVO, kas darbojas romu integrācijas jomā sniegto informāciju.

Informatīvais ziņojums par Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu īstenošanu 2019.gadā2018.gadā2017.gadā2016.gadā2015.gadā, 2014.gadā, 2013.gadā, 2012.gadā.

ES līmenī

Kultūras ministrija regulāri sniedz apkopojušu informāciju par sasniegto progresu un aktivitātēm īstenojot nacionālās romu integrācijas politikas pasākumu kopumu, atbilstoši Padomes secinājumiem par romu integrācijas procesa paātrināšanu (08.12.2016)Padomes ieteikumam par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs (09.12.2013) un ES programmai attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020.gadam.

Ar informāciju par romu integrācijas īstenotās politikas rezultātiem un tendencēm Eiropas Savienības dalībvalstīs politikas jomās (izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļu jomā) var iepazīties 2019.gada 5.septembra Eiropas Komisijas publicētajā ziņojumā par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu – 2019.gadā. Šajā ziņojumā ir atspoguļots romu stāvoklis minētājās jomās, ir apkopoti galvenie iekļaušanas pasākumu veidi, panākumi un problēmas, kā arī ir formulētas politikas pieejas, daudzsološas pieejas un prioritātes. Informatīvā prezentācija par minēto ziņojumu ir pieejama šeit.