Patvēruma meklētāji

Kultūras ministrija līdzdarbojas 2015.gada 2.decembrī Ministru Kabinetā apstiprinātā "Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā" īstenošanā.

Kultūras ministrija ir atbildīga par:

1. Sociālekonomiskās iekļaušanas ievadkursu programmas par Latviju patvēruma meklētājiem nodrošināšanu;

2. Tulku pakalpojumu nodrošināšanu saziņai ar pakalpojumu sniedzējiem;

3. Pasākumu pilsoniskās sabiedrības iesaistei nodrošināšanu.

Saskaņā ar starpvaldību vienošanos Latvija 2015.gadā apņēmās divu gadu laikā uz Latviju pārvietot 531 patvēruma meklētāju. Pēc nogādāšanas Latvijā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde lemj par patvēruma - bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Tāpat Latvijā regulāri saviem spēkiem nokļūst ārvalstnieki, no kuriem daļa pēc aizturēšanas lūdz patvēruma statusu Latvijā. 2016.gadā ES pārvietošanas programmas ietvaros Latvijā ir ieradušās 169 personas, no tām 89 pieaugušaie un 80 bērni. Patstāvīgi robežu šķērsoja un patvērumu pieprasīja 181 persona. Pavisam 2016.gadā  patvērumu ir pieprasīja 350 personas (224 pieaugušie un 126 bērni). Bēgļa statuss ir piešķirts 47 personām (28 pieaugušajiem un 19 bērniem), alternatīvais – 107 personām (58 pieaugušajiem un 49 bērniem).

Patvēruma meklētājs ir persona, kas ir pametusi savu mītnes zemi, baidoties no vajāšanas vai kara draudu dēļ un ierodas kādā valstī, lai lūgtu patvērumu. Tas ir pagaidu statuss, kamēr valsts amatpersonas nolems, vai piešķirt bēgļa vai alternatīvo statusu. Ja statuss netiek piešķirts, patvēruma lūdzējam ir jāpamet valsts.

Bēglis ir persona, kam konkrētā valstī ir piešķirtas likumīgas tiesības uzturēties, dzīvot un strādāt, jo tās izcelsmes valstī cilvēks ir pakļauts vajāšanas briesmām rases, reliģijas, tautības vai sociālās grupas dēļ.

Alternatīvo statusu piešķir cilvēkam, kurš nevar saņemt bēgļa statusu, tomēr viņam nepieciešama aizsardzība. Statusu piešķir īslaicīgi, un ik gadu to pārskata. Šo statusu piešķir, ja cilvēkam draud nāvessods, spīdzināšana vai iekšējo bruņoto konfliktu dēļ nav iespējams atgriezties dzimtenē.

Kontaktpersona

Kristīne Lipiņa, Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente. Tālrunis: 67330317; e-pasts: Kristine.Lipina@km.gov.lv