Starptautiskā sadarbība

Darba grupa ir cieši iesaistīta ES uzsāktajā Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas pārskatīšanas procesā; tā tiek īstenota sadarbībā ar citām ministrijām, nozari un NVO sektoru. Ir izstrādāta Latvijas pozīcija attiecībā pret Eiropas Komisijas priekšlikumu direktīvas grozījumiem, kā arī iesniegti vairāki priekšlikumi uzlabojumiem un papildinājumiem, kas sekmētu Latvijas intereses šajā jomā.

CDMSI pārrauga Eiropas Padomes darbu plašsaziņas līdzekļu, informācijas sabiedrības un datu aizsardzības jomā un dod padomus EP Ministru komitejai par visiem CDMSI kompetences jautājumiem, īpaši pievēršoties cilvēktiesību veicināšanai un aizsardzībai, ņemot vērā institūciju rīcības saskaņošanas iespējas un citu starptautisko organizāciju aktivitātes. Mūsdienās īpaša uzmanība tiek veltīta žurnālistikas un žurnālistu aizsardzībai, kā arī interneta pārvaldības jautājumiem. CDMSI uzdots atvieglot sadarbību starp Eiropas Padomes dalībvalstīm un palīdzēt tām kopējās politikas izstrādē.