Konkursi

Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) izsludina aktivitātes „Latviešu valodas lietošanas publiskajā telpā, tai skaitā daudzveidīgu pieeju latviešu valodas apguvē, attīstīšana” (turpmāk – aktivitāte) atklātu konkursu „Latviešu valodas mācības trešo valstu pilsoņiem (3.posms)”.

Aktivitātes vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā (turpmāk – mērķa grupa), iekļaušanos Latvijas Republikas izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķa grupai.

Aktivitātes tiešais mērķis: nodrošināt daudzveidīgas pieejas latviešu valodas mācības mērķa grupai.

Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 689 918,50 euro un ne mazāk kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.

Projekta iesniegumu iesniedz deleģētajā iestādē līdz 2020.gada 17.septembrim vienā no šādiem veidiem:

  • klātienē darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);
  • nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;
  • elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv līdz 2020.gada 17.septembra plkst. 17.00

Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība”.

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2020.gada 3.septembrī plkst.10.00, Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 14, 4.stāva Semināru zālē. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2020.gada 27.augustam, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIF@km.gov.lv un Liene.Upeniece@km.gov.lv.

Semināra darba kārtība

Prezentācija "Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana"
Prezentācija "Projektu konkursa nosacījumi"
Prezentācija "Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda izmaksu nosacījumi"

Biežāk uzdotie jautājumi

Konkursa Nolikums
Projekta iesnieguma veidlapa un apliecinājumi
Projekta budžeta veidlapa
Kursa programma
Vērtēšanas kritēriji
Iesnieguma veidlapas metodiskie norādījumi
Izmaksu attiecināmības nosacījumi


Konkursu arhīvs