Konkursi

Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) izsludina aktivitātes „Nacionāla līmeņa koordinācijas sistēmas izveide, lai nodrošinātu atbalstu imigrantu līdzdalībai, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā” (turpmāk – aktivitāte) atklātu konkursu „Pakalpojumu koordinācijas un informācijas centra imigrantu atbalstam darbības nodrošināšana (3.posms)” (turpmāk – atklāts konkurss).

Aktivitātes tiešais mērķis: nodrošināt nacionāla līmeņa koordinācijas struktūras izveidi, lai nodrošinātu atbalstu trešo valstu pilsoņu, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, līdzdalībai.

Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 938 645,67 euro un ne mazāks kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.

Projekta iesniegumu iesniedz deleģētajā iestādē līdz 2020.gada 8.maijam vienā no šādiem veidiem:

  • personīgi darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);
  • nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;
  • elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv līdz 2020.gada 8.maija plkst. 17.00

Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība”.

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais online seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2020.gada 20.aprīlī plkst.13.00. Seminārs notiks, izmantojot Cisco Webex programmatūru. Dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2020.gada 15.aprīlim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIF@km.gov.lv un Liene.Upeniece@km.gov.lv.

Semināra darba kārtība

Prezentācija "Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana"
Prezentācija "Projektu konkursa nosacījumi"
Prezentācija "Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda izmaksu nosacījumi"

Biežāk uzdotie jautājumi

PIELIKUMI:

Konkursa nolikums
Projekta iesnieguma veidlapa un apliecinājumi
Projekta budžeta veidlapa
Vērtēšanas kritēriji
Iesnieguma veidlapas metodiskie norādījumi
Izmaksu attiecināmības nosacījumi 


Latvijas Republikas Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) izsludina aktivitātes „Atbalsta pasākumi personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss)” (turpmāk – aktivitāte) atklātu konkursu „Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām (patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss (3.posms)” (turpmāk – atklāts konkurss).

Aktivitātes tiešais mērķis: ir veicināt mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinot mācību kursus un mērķa grupas vajadzībām pielāgotu informāciju par tiesībām un pienākumiem dažādās dzīves jomās.

Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 160 312,80 euro un ne mazāks kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes vai privāto tiesību juridiskas personas vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas integrācijas jomā, kuru atbalsta fonds.

Projekta iesniegumu iesniedz deleģētajā iestādē līdz 2020.gada 8.maijam vienā no šādiem veidiem:

  • personīgi darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);
  • nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;
  • elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv līdz 2020.gada 8.maija plkst. 17.00

Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.432).

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais online seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2020.gada 20.aprīlī plkst.13.00. Seminārs notiks, izmantojot Cisco Webex programmatūru. Dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2020.gada 15.aprīlim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIF@km.gov.lv un Liene.Upeniece@km.gov.lv.

Semināra darba kārtība

Prezentācija "Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana"
Prezentācija "Projektu konkursa nosacījumi"
Prezentācija "Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda izmaksu nosacījumi"

Biežāk uzdotie jautājumi

PIELIKUMI:

Konkursa nolikums
Projekta iesnieguma veidlapa un apliecinājumi
Projekta budžeta veidlapa
Vērtēšanas kritēriji
Iesnieguma veidlapas metodiskie norādījumi
Izmaksu attiecināmības nosacījumi


Konkursu arhīvs