Pakalpojumi

Ģerboņu reģistrācija

Kultūras ministrija ģerboņus reģistrē Ģerboņu reģistrā Ģerboņu likumā noteiktajā kārtībā.

Iesniedzējs iesniegumu par ģerboņa reģistrāciju, pievienojot apraksta projektu, ziņas par ģerboņa īpašnieku un vēlams ģerboņa attēla projektu, var iesniegt Kultūras ministrijā personīgi Dokumentu pārvaldības nodaļā, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@km.gov.lv, vai izmantojot e-pakalpojumu Latvija.lv „Iesniegums iestādei”.

Kultūras ministrija nosūta iesniegto ģerboņa apraksta projektu un attēla projektu, ja tāds pievienots, Valsts heraldikas komisijai izvērtēšanai, par to paziņojot arī iesniedzējam.

Lēmumu par ģerboņa reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt ģerboni Kultūras ministrija pieņem pēc Valsts heraldikas komisijas atzinuma saņemšanas.

Par ģerboņa reģistrāciju maksājama valsts nodeva 7,11 eiro apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 14.04.2006. noteikumiem Nr.193 „Noteikumi par ģerboņa reģistrācijas valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību”.

Valsts nodevu iemaksā:
Valsts kasē
konta Nr. LV71TREL1060220991000
ar norādi: Valsts nodeva par ģerboņa reģistrāciju (norādot konkrētā ģerboņa nosaukumu)

Informācija par Ģerboņu reģistrā reģistrētajiem ģerboņiem pieejama elektroniskajā ģerboņu katalogā.

Detalizēta informācija par ģerboņu reģistrāciju ir pieejama Latvija.lv pakalpojumu aprakstā „Ģerboņu reģistrācija”.


Valsts institūciju un pašvaldību dibināto apbalvojumu reģistrācija Apbalvojumu reģistrā

Kultūras ministrija reģistrē valsts institūciju un pašvaldību dibinātos apbalvojumus Apbalvojumu reģistrā Ministru kabineta 05.10.2010. noteikumos Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” noteiktajā kārtībā.

Valsts un pašvaldību institūcijas iesniegumu par apbalvojuma reģistrēšanu Apbalvojumu reģistrā, kam pievienots lēmums par apbalvojuma dibināšanu un apstiprināts apbalvojuma nolikums, kā arī Valsts heraldikas komisijas atzinums par apbalvojuma zīmes zīmējuma un dokumenta attēla apstiprināšanu, var iesniegt Kultūras ministrijā personīgi Dokumentu pārvaldības nodaļā, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@km.gov.lv, vai izmantojot e-pakalpojumu Latvija.lv „Iesniegums iestādei”.

Kultūras ministrija lēmumu par apbalvojuma reģistrēšanu Apbalvojumu reģistrā pieņem un nosūta iesniedzējam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.

Detalizēta informācija par valsts institūciju un pašvaldību dibināto apbalvojumu reģistrāciju ir pieejama Latvija.lv pakalpojumu aprakstā „Valsts institūciju un pašvaldību dibināto apbalvojumu reģistrācija Apbalvojumu reģistrā”.


Atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšana

Kultūras ministrija apstiprina atribūtiku ar valsts ģerboni Ģerboņu likumā noteiktajā kārtībā.

Iesniedzējs iesniegumu par atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanu, kam pievienots atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projekts, var iesniegt Kultūras ministrijā personīgi Dokumentu pārvaldības nodaļā, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@km.gov.lv, vai izmantojot e-pakalpojumu Latvija.lv „Iesniegums iestādei”.

Kultūras ministrija atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projektu nosūta Valsts heraldikas komisijai izvērtēšanai atbilstoši heraldikas prasībām.

Kultūras ministrija lēmumu par atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanu pieņem un nosūta iesniedzējam 1 (viena) mēneša laikā no pozitīva Valsts heraldikas komisijas atzinuma saņemšanas.

Detalizēta informācija par valsts institūciju un pašvaldību dibināto apbalvojumu reģistrāciju ir pieejama Latvija.lv pakalpojumu aprakstā „Atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanu”.

Kontaktpersonas:

Lai saņemtu informāciju par iesniegumu izskatīšanu Kultūras ministrijā, lūdzam sazināties ar Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāju Kristīni Liepiņu, tālr. 67330246, e-pasts: Kristine.Liepina@km.gov.lv.

Lai noskaidrotu heraldikas prasības, kas jāņem vērā, izstrādājot ģerboni, atribūtiku ar valsts ģerboni vai apbalvojumu, lūdzam sazināties ar Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētāja vietnieci Ramonu Umbliju, tālr. 67092161, mob. t. 28316882, e-pasts: Ramona.Umblija@president.lv.