Pakalpojumi

Bibliotēku akreditācija

Bibliotēku akreditācija un akreditācijas kārtība ir noteikta Bibliotēku likumā un Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumos Nr 709 „"Bibliotēku akreditācijas noteikumi". Latvijas Bibliotēku padome apstiprina Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisijas nolikumu un Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisijas sastāvu. Par bibliotēku atbilstību akreditācijas prasībām tiek sagatavoti Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumi, kurus apstiprina Latvijas Bibliotēku padome.

Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisijas sastāvs

Bibliotēku akreditācijas komisijas nolikums

Iesniegums bibliotēkas akreditācijai

Bibliotēku akreditācijas grafiks 2020.gadam

Iesniedzamie dokumenti:
Iesniegums bibliotēkas akreditācijai
Ziņas par bibliotēku atkārtotai akreditācijai (iesniedz reģionu galvenās bibliotēkas)
Ziņas par bibliotēku (iesniedz augstskolu, zinātniskās un speciālās bibliotēkas)
Ziņas par bibliotēku (iesniedz pašvaldību vietējās nozīmes bibliotēkas)

Kontaktinformācija

Vanda Bērziņa, Latvijas Bibliotēku padomes Bibliotēku akreditācijas komisijas sekretāre, KM Bibliotēku un arhīvu nodaļas vecākā referente. Tālr. 67330222

Bibliotēku reģistrācija

Saskaņā ar Bibliotēku likuma 8. pantu, visām Latvijas bibliotēkām ir jāreģistrējas Bibliotēku reģistrā. Bibliotēku reģistrācijai ir izmantojama Veidlapa „Iesniegums bibliotēkas reģistrācijai". Iesniegumam jāpievieno bibliotēkas dibinātāja apstiprināts bibliotēkas darbības nolikums. Izglītības iestāžu bibliotēku reģistrācijai izmantojama Veidlapa „Iesniegums izglītības iestādes bibliotēkas reģistrācijai" Iesniegumam jāpievieno bibliotēkas dibinātāja apstiprināts bibliotēkas darbības reglaments.

Kontaktpersona par iesniegumu bibliotēkas reģistrācijai

Iesniegumu bibliotēkas reģistrācijai sūtīt Lindai Langenfeldei, Kultūras ministrijas Arhīvu, Bibliotēku un muzeju nodaļas ekspertei, K. Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364 vai iesniegt Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļā, Rīgā, Antonijas ielā 9, tālrunis 67330223, Linda.Langenfelde@km.gov.lv