Integrācija un sabiedrība

Kultūras ministrija ir atbildīga par valsts integrācijas politikas izstrādi un ieviešanu.

Integrācijas politikas nolūks ir radīt priekšnoteikumus, kuros Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja sadarboties kopīgu mērķu labā, veidojot sabiedrību, kurā ikviens jūtas droši un spēj attīstīt savus talantus, strādāt un mācīties, kopīgi radot bagātāku kultūras vidi. Sociālās saiknes, viedokļu apmaiņa un starpkultūru dialogs ir pamats kopā dzīvošanai. Integrācijas kontekstā būtiska loma ir valsts valodas zināšanām un kultūras tradīciju saglabāšanai kā Latvijā, tā arī diasporas mītnes zemēs.

Aktīva un līdzdarbīga sabiedrība stiprina nacionālo identitāti un piederības apziņu Latvijas valstij. Latvijas sabiedrībā ir svarīgi veidot iedzīvotāju izpratni par Latvijas valsts vērtībām un iesaistīt iedzīvotājus valstī notiekošajos procesos. Demokrātija Latvijā var labi funkcionēt tikai tad, ja visi Latvijas iedzīvotāji uzņemas atbildību par savu valsti un piedalās sabiedrības problēmu risināšanā. Demokrātijas balsts ir neatkarīgi un profesionāli plašsaziņas līdzekļi, kas nodrošina sabiedrību ar kvalitatīvu informāciju.

Kopā ar Kultūras ministriju saliedētas sabiedrības veidošanas procesā iesaistās arī Izglītības un zinātnes ministrija, Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Vides un reģionālās attīstības ministrija, Iekšlietu ministrija, Aizsardzības ministrija un Sabiedrības integrācijas fonds, kā arī nevalstiskās organizācijas.