Līdzdarbības līgumi - arhīvs

2017.gada 14. novembrī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2017.gada 13.novembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Rakstnieku savienība” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas apguves nodrošināšanai un attīstībai:

 • veicināt Latvijas profesionālās literārās rakstniecības tradīcijas nodrošināšanu un attīstību vairākos literatūras žanros, nodrošinot literārās rakstniecības apguves programmu Rīgā un programmas sadaļas vismaz 2 (divos) Latvijas reģionos;
 • veicināt jauno literātu profesionālo izaugsmi un iesaisti Latvijas un starptautiskajā literārajā telpā.

Līdzdarbības līgums*


2017.gada 24. oktobrī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, 2017. gada 20. oktobrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu**** ar biedrību „Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas
Mūzikas eksports” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas eksporta veicināšanai, konkrēti:

 • veikt mūsdienu ritmiskās populārās mūzikas industrijas kartēšanu un veicināt informācijas apriti;
 • izglītot mūzikas industrijas pārstāvjus par eksporta jautājumiem;
 • pārstāvēt mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas industriju starptautiskos formātos un paplašināt eksporta iespējas.

Līdzdarbības līgums****


2017.gada 3. oktobrī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu starpkultūru dialoga stiprināšanai un mazākumtautību jauniešu integrācijai” rezultātus, ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību „Eiropas kustība Latvijā” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • veicināt mazākumtautību jauniešu, jo īpaši izglītojamo, pilsonisko līdzdalību un Latvijas eiropeiskās identitātes apzināšanos, nodrošinot projekta „Eiropas pēdas Latvijā” īstenošanu visos Latvijas reģionos;

 • nodrošināt sabiedrības informēšanu par projekta „Eiropas pēdas Latvijā” aktivitātēm.

Līdzdarbības līgums***


2017.gada 29.septembrī

Kultūras ministrija, ņemot vērā konkursa rezultātus, noslēgusi līdzdarbības līgumu ar fondu „Mūsdienu mūzikas centrs” par šādu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu

 • organizēt starptautiskas džeza mūzikas meistarklases un citas izglītojošas aktivitātes pasaulē atzītu džeza mūzikas žanra ekspertu vadībā;
 • sniegt individuālas konsultācijas Latvijas džeza mūzikas nozares profesionāļiem;
 • nodrošināt savlaicīgu informācijas pieejamību par džeza mūzikas meistarklasēm un izglītojošajām aktivitātēm interesentiem un dalībniekiem;
 • organizēt ārvalstu mūzikas speciālistu, mākslinieku, producentu vizītes Latvijā ar mērķi iepazīstināt ar Latvijas džeza mūzikas aktualitātēm;
 • veicināt Latvijas džeza mūzikas institūciju un atsevišķu mākslinieku, producentu u.c. līdzdalību starptautiskos projektos.

Līdzdarbības līgums**


2017.gada 14.septembrī

Kultūras ministrija 2017.gada 12.septembrī ir noslēgusi līdzdarbības līgumu*** ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes veicināšanai par Latvijas vēsturi:

 • izglītot Latvijas izglītības iestāžu (tai skaitā mazākumtautību) 6. – 12.klašu skolēnus un skolotājus par Latviju Otrā pasaules karā, Latvijas okupāciju un pretrunīgi vērtētām vēstures tēmām;

 • veidot un attīstīt Latvijas Okupācijas muzeju kā ilgtermiņa platformu publiskās vēstures aktivitāšu īstenošanai Latvijas jauniešu (tai skaitā mazākumtautību) auditorijai.

Līdzdarbības līgums***


2017. gada 28. augustā

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu**** ar biedrību „Sociālās atmiņas pētniecības centrs” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pētījumos balstītai Latvijas vēstures notikumu skaidrošanai.

Valsts pārvaldes uzdevums ir – veicināt sabiedrības izglītošanu un informēšanu par publiskās vēstures jautājumiem un Latvijas vēstures tēmām, tai skaitā pretrunīgi skaidrotiem Latvijas okupācijas vēstures jautājumiem, kā arī sekmēt sociālās atmiņas izpēti, attīstīt un īstenot publiskās vēstures iniciatīvas Latvijas reģionos.

Līdzdarbības līgums****


2017. gada 26. jūnijā

Kultūras ministrija noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Dejas informācijas centrs”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus dejas jomā:

 • veikt Latvijas profesionālo dejas mākslinieku veidoto un uzvesto dejas jauniestudējumu novērtējumu;

 • veicināt dejas mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par dejas mākslas nozares sasniegumiem;

 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti dejas jomā;

 • veicināt Latvijas dejas mākslas starptautisko atpazīstamību un Latvijas dejas mākslas nozares profesionāļu iesaisti starptautiskajos projektos Latvijā un ārvalstīs.

Izsmeļošāk ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu var iepazīties līgumā.


2017. gada 31. maijā

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu*** ar ārvalstu organizācijas „Pasaules Brīvo latviešu apvienība” pārstāvniecību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemēs” .

Valsts pārvaldes uzdevums ir – sniegt atbalstu diasporas latviešu organizācijām Latvijas valsts simtgades pasākumu rīkošanai mītnes zemēs, kā arī mītnes zemēs nodrošināt komunikāciju un publicitāti par Latvijas valsts simtgades pasākumiem kopumā.

Līdzdarbības līgums****


2017. gada 30. maijā

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrību par valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu, nodrošinot Latvijas līdzdalību starptautiskajā muzeju darbinieku tālākizglītības projektā „Baltijas Muzeoloģijas vasaras skola”.

Līdzdarbības līgums


2017. gada 16. maijā

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu*** par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu vasaras skolu programmu norisei Latvijā un Latvijas diasporas mītnes zemēs ar biedrību „Trīs reiz trīs”.

Līdzdarbības līgums****


2017. gada 11. maijā

Kultūras ministrija noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Teātra darbinieku savienība”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma teātra mākslas jomā – veikšanu:

 • veikt Latvijas profesionālajos teātros uzvesto jauniestudējumu novērtējumu teātra sezonas ietvaros;
 • veicināt teātra mākslas nozares mākslinieciskās kvalitātes celšanu un sabiedrības izpratni un interesi par teātra mākslas nozares sasniegumiem.

Līdzdarbības līgums*


2017.gada 20.aprīlī

Lai nodrošinātu vienotu komunikāciju par radošajām industrijām, Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Forum of Latvian Design” par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu:

 • atlasīt, uzkrāt un izplatīt aktuālo informāciju par radošajām industrijām vienotā interneta platformā un sociālajos medijos;
 • sasaitē ar radošo industriju komunikācijas platformas saturu izglītot un veidot sabiedrības izpratni par radošo industriju procesiem;
 • veidot sadarbību ar nacionāla un starptautiska līmeņa partneriem (piemēram, drukātie un elektroniskie mediji, līdzīga veida ārvalstu radošo industriju platformas, biznesa inkubatori, citas profesionālās un radošo industriju atbalsta organizācijas u.c.) ar mērķi stiprināt radošo industriju komunikācijas platformas kapacitāti ilgtermiņā.

Izsmeļošāk ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu var iepazīties līgumā.


2017.gada 13.martā

Kultūras ministrija 2017.gada 10.martā ir noslēgusi līdzdarbības līgumu*** par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu sabiedrības integrācijas un starpkultūru dialoga attīstības jomā” ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija”

līdzdarbības līgums ****


2017. gada 2. martā

Kultūras ministrija noslēgusi līdzdarbības līgumu* ar biedrību „Latvijas Mūzikas informācijas centrs”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus mūzikas jomā:

 • veicināt mūzikas nozares aktuālās informācijas atlasi, uzkrāšanu un apriti,
 • sniegt metodisko palīdzību nozares institūcijām un speciālistiem, organizējot seminārus, konsultācijas un profesionālās apmācības programmas,
 • pārstāvēt nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos.

Izsmeļošāk ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu var iepazīties līgumā.


2017. gada 3. janvārī

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Arhitektu savienība”, kas konkursa kārtībā ir ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus arhitektūras nozarē. Saskaņā ar līgumu biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” veiks šādus valsts pārvaldes uzdevumus arhitektūras nozarē:

 • atlasīs un uzkrās aktuālo informāciju par arhitektūras nozari un nodrošinās tās apriti dažādām mērķauditorijām, kā arī nodrošinās profesionālās pilnveides iespējas arhitektūras nozares profesionāļiem;
 • pārstāvēs un reprezentēs Latvijas arhitektūru nacionālas un starptautiskas nozīmes pasākumos (izstādēs, biennālēs, festivālos, forumos u.c.);
 • veiks Latvijas arhitektūras nozares kvalitātes ikgadēju novērtējumu, organizējot īstenoto darbu konkursu, lai apzinātu Latvijas arhitektūras labāko sniegumu un sekmētu Latvijas arhitektūras nozares augstvērtīgu attīstību un izaugsmi ilgtermiņā;
 • veidos sabiedrības izpratni par kvalitatīvu arhitektūru un apbūvēto vidi, arhitektūras lomu sabiedrības labklājības veicināšanā, kā arī rosinās interesi par Latvijas laikmetīgās arhitektūras labākajiem sasniegumiem, nodrošinot katru gadu saturiski un vizuāli augstvērtīgu arhitektūras darbu konkursa labāko darbu izstādi, nodrošinot komunikāciju un publicitāti plašsaziņas līdzekļos par arhitektūras darbu konkursa norisi, konkursa labākajiem darbiem un to autoriem, laikmetīgās arhitektūras procesiem un veiks citus uzdevumus.

Izsmeļošāk ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu var iepazīties līgumā.


*Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 5.3.1 punktu)
**Līdzdarbības līguma projektu publicējam atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50. panta trešajai daļai.
***Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 4.2., 4.7.1, 5.1. un 5.1.6 apakšpunktu)
****Līdzdarbības līgumu publicējam atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 51. pantam un Ministru kabineta 2014. gada 17. jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 31.punktam