LVVA pergamentu dokumentu kolekcija tiek digitalizēta

Fragmenti no Georga Lorenca Mēmela dzimšanas apliecības, 1727.gads
Fragmenti no Georga Lorenca Mēmela dzimšanas apliecības, 1727.gads (LVVA_F5561_US3_GV31) un Jakoba Ludviga Hofmaņa dzimšanas apliecības, 1738.gads (LVVA_F5561_US3_GV48)

Latvijas Valsts Vēstures arhīvā (LVVA) ar Eiropas Savienības fondu finansējuma ieguldījumu notiek vēsturisko pergamentu kolekcijas digitalizācija, lai nākamajām paaudzēm saglabātu unikālās vēsturiskās liecības.

Pergaments ir īpaši apstrādāta (mērcēta, plānināta, stiepta) dzīvnieku āda. Parasti tika izmantotas teļu, aitu un kazu ādas. Vēsturiski pergamenta pamatne rakstībai izmantota pirms papīra izgudrošanas. Latvijas Valsts Vēstures arhīvā (LVVA) pergamenta dokumenti sastopami vairākos fondos – Pergamenta un papīra dokumenti (F5561), Rīgas maģistrāta Iekšējais arhīvs (F8), Rīgas maģistrāta Ārējais arhīvs (F673), Kurzemes hercogu arhīvs (F554), kā arī nelielā skaitā citos fondos – Muižnieku dzimtu dokumenti (F1100), Kurzemes bruņniecības arhīvs (F640), Rīgas pilsētas kase (F1389) u.c. Vecākais LVVA dokuments ir no 1220.gada, savukārt jaunākie dokumenti radīti 19.gs.

Krievijas ķeizarienes Katrīnas II pavēle par Lieljumpravas un Krapes muižu piešķiršanu grāfam Zaharam Černiševam, 1765.gads (LVVA_F5561_US2_GV110).
Daļai pergamentu ir piekārti zīmogi koka vai metāla kapsulās, kas ir ļoti smagi. Šādi dokumenti un zīmogi ir speciāli jānostiprina glabāšanas kastē. Zīmogiem tiek izveidotas kartona apmalītes vai pat atsevišķas kastītes, lai ierobežotu to kustību un pasargātu no notrūkšanas.

Pagaidām ir apzināti aptuveni 2500 pergamenta dokumenti. Aptuveni, jo šis skaitlis laika gaitā var pieaugt. Joprojām starp kāda bieza dokumentu kopuma lapām atrodas arī kāds nepamanīts pergaments.

Pergamenti veido LVVA vecāko dokumentu daļu, tādēļ, lai nodrošinātu to saglabāšanu, nepieciešama to digitalizācija, lai oriģināla vietā varētu izmantot digitālās kopijas.

2019.gada septembrī ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1.kārta)” ietvaros tika uzsākta 2000 pergamenta dokumentu un tiem pievienoto zīmogu digitalizācija. Pārējie 500 dokumenti tiek digitalizēti LNA Dokumentu preventīvās saglabāšanas departamenta (DPSD) Mikrofotokopēšanas nodaļā. Lai nodrošinātu kvalitatīvu digitālo kopiju iegūšanu, dokumentus nepieciešams sagatavot – pergamenti un zīmogi jāattīra no netīrumu slāņa. Atsevišķiem pergamentiem tiek izgatavotas piemērotākas kārbas to turpmākai glabāšanai. Dokumentu konservāciju veic DPSD arhīva eksperte, restauratore-speciāliste Līga Paušus un Restaurācijas nodaļas restauratori.

 

Informāciju sagatavoja:
Līga Paušus 
LNA DPSD arhīva eksperte, restauratore-speciāliste