Aktivitāte 3.4.3.3

Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā

Aktivitātes mērķis: Nodrošināt tādu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas.

Atbalsta veids: Atbalsts tādu privāto kultūras mantojuma objektu saglabāšanai un atjaunošanai, kuros tiek nodrošināta atjaunojamo objektu plaša pieejamība sabiedrībai. Atbalsts tiek plānots nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes attīstības centros, tādējādi kultūras mantojuma ekonomiskā izmantošanā piesaistot arī privātās investīcijas.

Mērķa grupa: Iedzīvotāji, pašvaldības, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas.

Finansējuma saņēmēji: Fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašumā ir kultūras pieminekļi vai kuriem ir zemesgrāmatā reģistrētas ilgtermiņa nomas tiesības uz aktivitātes mērķim atbilstošu objektu vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

Aktivitātes ietvaros apstiprinātie projekti:

 

Informācija par apstiprinātajiem projektiem vadošās iestādes mājas lapā: ŠEIT