Aktivitāte 3.4.3.2

Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana

Aktivitātes mērķis: Atjaunot kultūras mantojuma objektus, lai palielinātu to ekonomisku un inovatīvu izmantošanu, kas var kalpot kā nozīmīgs faktors teritoriju ekonomiskajai reģenerācijai, to pievilcības palielināšanai, dzīvei, darbam un uzņēmējdarbībai labvēlīgu apstākļu nodrošināšanai.

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts kultūras mantojuma objektu saglabāšanai, kuriem piemīt augsts sociālekonomiskais potenciāls. Minētais potenciāls piemīt kultūras mantojuma objektiem, kam ir kultūras pieminekļa statuss vai kas atrodas kultūras pieminekļa aizsardzības zonā. Šie objekti saistās ar kopienas kolektīvo atmiņu, un to atjaunošana, uzturēšana un publiskas pieejamības nodrošināšana ir nozīmīga visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no to etniskās, sociālās, reliģiskās u.c. piederības. Īpaši atbalstāmi ir tādi kultūras mantojuma objekti, kuros projekta rezultātā tiks sniegti dažādi kultūras pakalpojumi sabiedrībai, nodrošinot savā nozarē nozīmīgu informācijas, metodoloģisko u.c. profesionālo funkciju veikšanu, vienlaikus panākot objekta atpazīstamību un nozīmīgumu starptautiskā mērogā.

Mērķa grupa: Iedzīvotāji, pašvaldības, uzņmēji, nevalstiskās organizācijas.

Finansējuma saņēmēji: Valsts un pašvaldību institūcijas, reliģiskās organizācijas, nodibinājumi, biedrības, kuru īpašumā ir aktivitātes mērķim atbilstoši objekti vai kurām ir zemesgrāmatā reģistrētas ilgtermiņa nomas tiesības uz aktivitātes mērķim atbilstošu objektu vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

 

Aktivitātes ietvaros apstiprinātie projekti:

Informācija par apstiprinātajiem projektiem vadošās iestādes mājas lapā: ŠEIT