Aktivitāte 3.4.3.1

Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveide

Aktivitātes mērķis: Kultūrvides sakārtošana un reģionu pievilcības palielināšana dzīves un darba apstākļiem, kas veicinātu augsti kvalificēta darbaspēka piesaisti un saglabāšanu, attīstītu teritoriju ekonomisko rosību, kā arī nodrošinātu daudzfunkcionālu infrastruktūru pakalpojumu sniegšanai kultūras, izglītības, brīvā laika pavadīšanas, sabiedrisko pasākumu, uzņēmējdarbības, biznesa un citās jomās.

Atbalsta veids: Atbalsts daudzfunkcionālu centru izveidei nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros. Daudzfunkcionāli kultūras centri ir tādas sabiedrisko pakalpojumu būves, kas vienlaikus ir piemērotas gan daudzveidīgu profesionālās skatuves mākslas pasākumu īstenošanai (teātris, mūzika, deja u.c.), gan konferenču un kongresu norisei, izstāžu darbības un citu sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu īstenošanai. Pašvaldības administratīvajam centram no cita pašvaldības administratīvā centra, kurā ir vai tiek plānots daudzfunkcionālais centrs, jābūt vismaz 75 km attālumā. Atbalsts tiek plānots nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros, kuros ir attīstītas vietējās profesionālās mūzikas dzīves tradīcijas, t.sk., darbojas vismaz divas profesionālās kultūrizglītības iestādes, un profesionāli un pastāvīgi darbojas vismaz viens profesionāls orķestris.

Mērķa grupa: Iedzīvotāji, pašvaldības, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas.

Finansējuma saņēmēji: Valsts un pašvaldību institūcijas nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros

Aktivitātes ietvaros apstiprinātie projekti:

Informācija par apstiprinātajiem projektiem vadošās iestādes mājas lapā: ŠEIT