Neliela apjoma grantu shēmas

Kultūras mantojuma saglabāšana

 

Grantu shēmas finansējums

Grantu shēmas ietvaros būs pieejams programmas līdzfinansējums 1 236 452 euro apmērā.

Atbalstāmās darbības un nosacījumi

Grantu shēmas ietvaros tiks atbalstīta kultūras mantojuma, it īpaši koka un jūgendstila, objektu un to interjera elementu atjaunošana un saglabāšana.

Projekta ietvaros atjaunojamajam piemineklim jābūt valsts vai vietējas nozīmes aizsargājamam arhitektūras piemineklim.

Projekta īstenošanas rezultātā objektā ir jānodrošina jauna pakalpojuma kultūras nozarē ieviešana vai esošā pakalpojuma kultūras nozarē apjoma vai kvalitātes uzlabošanās. Atbalstāmo kultūras nozaru vidū ir mūzika, deja, teātris, cirks, vizuālā un audiovizuālā māksla, dizains, fotogrāfija, literatūra un kino.

Projekta iesnieguma iesniedzējs

Grantu shēmas ietvaros uz programmas līdzfinansējumu var pretendēt:

  • pašvaldība un pašvaldības institūcija (bet ne komercsabiedrība), kuras īpašumā ir valsts vai vietējas nozīmes kultūras mantojuma, jo īpaši koka vai jūgendstila, piemineklis;
  • valsts institūcija, kuras īpašumā, valdījumā vai lietojumā uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ir kultūras, jo īpaši koka vai jūgendstila, mantojuma piemineklis.

Partnerība projektā

Projekta iesnieguma iesniedzējs var sagatavot projekta iesniegumu un plānot projekta īstenošanu viens pats vai kopā ar sadarbības partneri vai partneriem no donorvalstīm (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) vai saņēmējvalstīm (Latvija, Igaunija, Lietuva, Polija, Čehija, Slovākija, Ungārija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Grieķija, Spānija, Portugāle, Kipra un Malta).

Projekta finansējums

Grantu shēmas ietvaros apstiprināta projekta finansējumu veidos programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja finansējums.

Programmas līdzfinansējumu veido EEZ finanšu instrumenta finansējums (85%) un valsts budžeta līdzfinansējums (15%).

Maksimālais programmas līdzfinansējuma apjoms, kas pieejams projektam, tiks noteikts atbilstoši līdzfinansējuma saņēmēja juridiskajam statusam, t.i., 100% no projekta attiecināmajām izmaksām - valsts budžeta iestādēm, un 95% no projekta attiecināmajām izmaksām - pašvaldību institūcijām.

Atlikušo projekta izmaksu daļu sedz līdzfinansējuma saņēmējs. Minimālais līdzfinansējuma saņēmēja finansējuma apjoms grantu shēmas ietvaros: 0% - valsts budžeta iestādēm un 5% - pašvaldību institūcijām.

Minimālais nepieciešamais programmas līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir 50 000 euro, bet maksimālais – 250 000 euro.

Atklātais konkurss

Grantu shēmas ietvaros tiek organizēts viens atklātais projektu iesniegumu konkurss. Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: no 2013.gada 16.septembra līdz 2013.gada 6.decembrim.